AYI NADƎN WAJIN?

Kare jiliwi muradǝnǝwin?

Awo ndulinǝmbe shilana gaweta awo sadindǝga samne. Kalwa Robabe, kuntǝ yadibe, ci kalwabe, garasan, Batǝm kakadi dina kuru Jarida a.

Karewa adǝga futv sandǝnaro gǝnatǝ Kalwa kadau balan gǝnatin. Roba gae-gaden awo mowoma samma gǝnane faidatǝne.

Nduliro Bujiya ye berandan ferǝ za daji adǝ “Buji darasǝbero walzǝ”

Copyright Wasiu Quadri

Nduli dǝro lambo ayawabe ye shima buji nza darasǝbero goza.

Ndulinǝmro sambisoro loktǝ kǝndonza kǝndobega ye kǝla Buji darasǝben.

Sambisoro Ndulidǝ nafsanaro walza sa kamno tǝdinladǝn. Wande nyiye mowoson faidatǝmi kam fǝletǝn au au awola fǝletǝn. Sa mowos konǝmiya ci mowosǝbedǝ sǝro muskonǝmbero walzǝ.

Taidazǝ ngalauwu ndulinǝmma banatǝdǝ nasha kuloben au Kasuwuben.Ndulinǝmma yikke kǝndo faton sadǝna sammabe addaunzaga sǝro liwuramzabero sakkǝ kuru sa kadimnzadǝ cikaciya kǝlelewa sadǝ.

Sambisoro Ndulinǝmro takkǝne kǝndo jiliwi sadin yayi musko nza tulza kawu kundodǝ sadinna ngawo sadǝnabewason.

Waniye kakadi ruwube gafjiwo mbejima nyiye sha liwuram yallanǝmbe sambisobero de . Sambisoro nyiya Yallanǝmma kore sandiye awo wazǝna yimbiyeso ruwuza au kurzaro. Fato samman adǝga sadǝ!

Kǝlewa dewo ganja yalla fannǝmbe samma kozǝnama kurtǝlan.

Copyright Polly Alakija

Saye kuru wakilla fatobe samma kore kǝlanza ksǝka wakilla fatobe gozǝnadǝn kǝla nza kurza.