ABISO WAJEN NA ADULAN?

Abisoro ngawarrande’a, burnin nde so duwa wal turo mazan?

Copyright John Eromosele
Copyright EnviroNews Nigeria 2020.

Dirri k3skabeso du samma so salt3 garro kalaktuna.

“Wusune, usake”shima fatoro boyen. Fatowa sammaso krip-krippo walzana, njim mashebe-mashebe du sammaso kamanza wuzen. Kam du nguwujin nason, bulaso du k3btu sudin

Copyright https://www.tv360nigeria.com/

K3re Iko du can kulo mafindi, kuro adugaima nadone b3nyi k3ntabe. Barama karamben kunten. Kuru adugaima dabba suro nji jiri kadan kunten.

Loktu done nnum kam k3labe 1960 musko lardu Ying3laben suwon dunalan, jami tadir muliyen 45 lardu Nigeria k3n3ngaten. Amma adudu shima adu ku Jami million 200, kuru adugaima naduwa 2050 tadir jami 400 ro waljinro tumata. Jami tadir million 65 nji k3nzabe sandiya futsuna, kuru aduye fulezuna jami kad3 kulonza3 bareye baro waljin. Kuru adugaima kwosa k3la baa soye ngujin.

Copyright ROA Mural

“Karam” burni New Yorkkin, adu kauli PANGOLINben

Copyright EnviroNews Nigeria 2020.

Dalami done k3modu Ikoyed3 ng3won Karamma bunye du Ala barra s3k3

Copyright PJ KAPDostie
Copyright Jeff Amechi Agbodo, Onitsha

Alade Glover kam lardu Ghana adu, gwayi nashe bort3ben, tanas mara jinz3na nashe burinso bort3ben. Suro kaulinz3ben shiye wono, kurelan nadone burni wason dabba nji Ala barra s3k3 mbeji.

K3moduso du fato dabba nji be, tanas maro jiri ngurtuso, karamso kuru adugaima k3monson kunten .

Copyright Harvey Barrison
Copyright AP Photo/Sakchi Lalit , Aug 13, 2017,Bangkok, Thailand.
Copyright San Diego Zoo Global

Dabba’a kada fattayen no tumata. Sa adugaid3 wakajiya, k3le ai k3ndawo? Awo shima aduga kallaturo, k3lak3l muradutuna. Dabba’a karaye sowa duwa k3ltud3 wajibbo walz3na, aduyinye bara walz3yen. Suro tamtamyen k3nunga rayenama, korkorinde sowa saft3masoro walye, kuru dabba’a karaye sowa k3ltumasoro sai walneye.

Polly Alakija