ANDERO HAWARN3MMA YE
Hawar Tarbibkata: K3rma-K3rnmaro

Nyida kuskuk3maye allo? Abiso batauninmin? Kulle andero awo done rumin maduwa.

Abiso nadun, maufal kos3nalan? Sa’a fal koz3nalan Sa’a 50 koz3nalan? Sa’a 200 koz3nalan? Na done kuren da’awa soduye g3iya? Ndiso nashima dun kaw nji nashima dun k3n3mgatinminno? K3monna, karamma nadum mbejiya? Kuren nadu kara duri ya?

Copyright Deposit Photos

K3langasaduma kuren njiye shiya k3rup zaks3na.

Copyright Painting by Heinrich Barth ,1858

Timbuktu, Mali 1858

Aiso nashima allan tuman3m mau fuyen? Sa’a bariyen? Sa’a 50 lan? Sa’a 200? Ndu k3n3ngatin? Nyiya tuman3mmin nashima adu ngalaye kuru adugaima k3jiye ro waljin no tuman3mma wa? Futuyin nashima aduga k3jiye ng3layero dimin?

Copyright Tim Laman

Na’adone ku bututu k3ndaw yeya kuru adugaima buri kura’aso lai nji yero was3?

Copyright blog.kugali.com

Aduwa awo done tudiya sand3nama dowa?

1. Dambal kurne kakad3lan

2. Sa’a rone tiyi bambal la dun. Hawarra kos3na kuru adugaima fun wajin ma hawaras3ne.

Story Board
Copyright Polly Alakija

3. Dambal nyindi kurne, shi allan faidat3ne.

4. Fellanz3fald3lan dabba’a kurne

5. Kuri adugaima fald3lan lamba kurne

YALLA!

FCI Five Cowries Online My Story of Water 'Download and Do' Icon

6.Nyiye dambal awwa tada lido shima duwa b3rro g3mne k3la kalla alloyen, kuru adugaima nyiye harwarra ye loktudone aw sa’a done tada lido ye shima duwa tand3ma kuru dabba’a done tiyi dun dana. Lamba done tiyi tada lido du shi lan asunumin dabba’a ndawo suro hawarnimin 

MSOW_3_Story_Dice_2
Copyright Polly Alakija