AWOLA FAL GONE KURNE
B3ros3l3kkin kongori g3nane

Wu kuraye kuru dunowa, amma sonya wafaizaya rak3na!

Suro burni jami k3n3mgatayinin woso “Kure nad3 sammaso kare d3ri, Dalami njiye, b3rum sowa, kuru adugaima dabba’a, ngudowa kuru adugaima bunyi son kunten. Futubin sandiya faiyen sandi du nafturam za’a baro waljiya?

Copyright Sonny

SONNY goni nasha awosowa kurte suro cidaz3soben shiya bayan na s3d3na k3la futu hal dabba’a sod3ye k3lanzasowa sund3nan. Cida kultunama adu burni London done lardu Ing3lai.

Abiso nyiye ratn3m dimin nasha dabba’a so duwa faituyen?

Copyright ROA

ROA, shiya goni Bangkok, lardu Thailand nen. Shiya wono K3mond3 kuru amma shiya faitu muradu z3na!

YALLA!

FCI Five Cowries Online My Story of Water 'Download and Do' Icon

Copyright Polly Alakija

Konkori kurre cida ROA kuru adugaima SONNY ye duwa g3ng3ne.

Aiso njiye rann3mdimin? Aiso kor-kor nimin bana maza?