AWOLA FAL GONE KURNE
N3mondu tunmaro njestin ba

Andege kurnyewo k3landelan.

K3monna sodu sandilan awo ajabba mbeji sandyiye fomza na k3nbuwa wa njiya matuga nozana kuru adugaima kamsandiro k3jiya kuru kuttuwa samma nozana.

1.K3k3d3 gone katmne.

2. Dabba’a njiye ratn3minma tande.

Yalla!

  1. G3z3kne k3k3d3 sandi maduga, fine k3la tewuryan nda abi fallo wallonoro shiya ru’i .
  2. Fal-fallo de, k3k3d3 ndi k3la fallaro sawarne. Sammaso jiri fallaro wallona ma’a sandi ndiso na falyin k3nane.
  3. Ndale sam3ng3ye, sandi ndiso kalanne nanza ca bero. 
  4. Awo done murad3t3nad3 shima ndaso ndanno.
  5. Kam done jiri tilo ng3wro goz3nad3 shima k3law!
Copyright Polly Alakija