AWOLA FAL GONE KURNE
Ngurtuwa awola ngwulla samunna kurne

Lardu Nigeria ngurtula alama ajabba mbeji, amma jirin za zaumaro kana. Ngurtusodu buneja zaumara mazar. Aduye fulezuna kau su letciya, buneja fumjin. Ngamara sandiya ngaiduga sadin?

Copyright The Metropolitan Museum of Art

“Willam” shima gulzu, ngurtuso adu sandiya alakkatu lardu Egyptyen sa’a 4,000 koz3nalan. K3ma duro ngurtu gult3nama’adu njim kare’a gargamme k3nat3ye done burni New York lardu America.

Kure bundi kura zaumaro mbeji lardu done Nigeria. Amma k3maduro sandi 100 koz3yi sau done kaziyya sandiya g3rejin nen.

Copyright rizwansami789
Copyright rizwansami789

Njiye dawar t3mawa kurturo? Alaramn3m gone, yalla! Awosodu kambozaso alama ngwulle.

Copyright Polly Alakija

Njiye none, k3ndolando goinimi!