AWALA GONE KURNE
B3le-b3le: Samma jiri gadeya!

Ngudo da bunyi kada suro tajirwaben sau ngawarza suro kaz3yen. Alamaram dinabe du tai dazuna faltinna kara. Dabba’a sodu suro k3ziyen kasheru.

Diwal fal dabba’a soduye k3lanza sakayin du shima g3ra-g3ra.

Copyright Jimmy White

Misallo k3ma nyi diri k3kka kuwalan karamma, aiso din k3lan n3m fain3min?

Copyright www.istockphoto.com

Kuru adugaima shima fant3nmoma, aiso din shiya fain3min?

Copyright indigoross

Missalo na shima dulan k3n3ngatimin ma, aiso din shayi fain3min?

YALLA!

FCI Five Cowries Online My Story of Water 'Download and Do' Icon
Copyright Polly Alakija

Saya kuru adugaima bunyi kura kurrne, korkorinz3wa kuru adugaima kambilla, alama kanyi lambo k3skka ye z3nne dai.

Copyright Polly Alakija

Aduye alamadu shima bunyi suro jamburra koljiyen!