DALLAYEW3
K3ri

Christopher Marley goni nasah awoso kurten USA. Dinasolan zaumaro f3mz3na k3re cidabe majin.

Dabba’a sowa k3ri sowa kurjin kura n3m zaironza so jamiro yida asuz3yin na kara. Nahsa kor-kori so fait3b3n cin t3z3na.

Copyright Christopher Marley, Elegans Prism, 2015

“Elegans Fete”

Kuri so du sandiya zaumaro faida. Sana 40% fatturo mazan. Abiso k3nb3 dabba’a, ng3do kuru adugaima bunyi so d3 zauyin?

Copyright Christopher Marley

“Yakin#1”

K3ri sod3 suro njiyen ng3w3l zaso duwa kolzan. Kuru adugaima ng3w3lduye k3nb3 bunyi soro waljin.

Copyright 2020 National Pest Management Association

K3ntana wurajin.

Copyright Ross Hoddinott

D3rago du ng3w3l koljin.

Yalla!

FCI Five Cowries Online My Story of Water 'Download and Do' Icon

Njiye absio r3n3m dimin.

Copyright Polly Alakija

Sanyiro r3nt3m k3lu bulin dimin na?