DALLAYW3
Joseph Cartoon du shi kam lardu Kenya

Joseph du awo kurtuso s3rana.
Lokt3lan dbba’a amma sod3 turin ba tanas maro suro photo done zaura fetez3nyen.

Copyright Jospeh Cartoon
Copyright Jospeh Cartoon

Kambosoro sandi jami awo kurtu masod3 s3so sakin ba cidan zasoro. Nda sanyi ro suo wa ye?

Dabba’a so k3du so wa dabba’a kade kabsuna d3, sandiye alama b3le-b3le lan ng3yetan. Attalan sandiya k3lan za sowa faizan. Kamad3 sau done jami sod3 k3la sidiyan k3wizanayen Njim zaso d3 kambai z3na, sau ad3yen sandiya fait3d3 k3lan den mbuzuna.

Copyright Kate Mcalpine, University of Michigan
Copyright Tane Sinclair-Taylor,

Dabba’a la sod3 k3llanzan kunten falzan sau wande sandiya a sutuyiro. Dawari gult3na ma’adu bunyi kunten.

YALLA!

FCI Five Cowries Online My Story of Water 'Download and Do' Icon
Copyright Polly Alakija

Ngo cida done Joseph ye s3d3na sandi ndi nyiye sandiya dallale. Ratn3m nyiye dawari kan3m dimin. Nyiye dabba’a done kurn3mad3wa rant3m b3le-b3le ro dallaliminna?