DALYEW3N
D3ri shawaro kurra ta

Kure burnisod3 kello s3mburiwna jamin, d3riso mbeji, kuru adugaima dilwa njiye sowa.

Ca tuman3mmin ndalan fan d3 kara?
D3rilanna?
Ra suro njiben?

Copyright Gauri Waikar
Copyright https://foursquare.com

Aduma s3k3 goni shawa awoso kurtye so duye jiza tarai ro dazana.

Copyright Pinterest

Awo shimad3 nazaru zauramaro mura du z3na.

Copyright Polly Alakija

Nda de! Gar nda andero kurne!

Yalla!

FCI Five Cowries Online My Story of Water 'Download and Do' Icon

Copyright Polly Alakija