DAWART3K3NA
Kanadin wa gaye

Dabba’a sod3 zaumaro napt3ramza sarana. Lamar shima adu ngaidu sa’a milion kada. Karimo karaye du daukuruwa, kuro adugaima shiye allan ngaiyetu tada k3skaye tiyi k3skayen gojin.

Copyright Julian Fennessy

Fur-karaye du shima duwan shiya turinb3 tanas mara suro kajim kuruyen.

Copyright Reuters/Goran Tomasevic, Kenya August 26, 2016.

Mana shima aduwa k3ji turo ngo adu:

1. Kabod saraiyata

2. G3rasan sa’ata

3. K3lwa torin

4. Tada k3skabe

5. Gamma paintiya (mbeji ma).

Copyright Polly Alkaija