K3NDEYE

Tun g3di kurulan, dabba’a sod3 alama done gargambe. Misallalo fando karama bundibe aw k3ngadi tilo abiyedero fanimin loktu sandiya rumiye? Ndale kuru adugaima karama fatube aw kulibe?

Suro k3rnu done 21 aduben, dabba’a kada suro kaziben kashero. Gwayye nashe borrt3b3 done n3ndiri sandiya faitumasobe sandi ya borz3n na kasheru, kaziyya suron dasownad3wa feteturo

Copyright Benin Art

Karama done zaz3rma buli-dinarbe k3re Benin done lardu Nigeria. Kararma gut3na adu cinna mairi Oba done k3re duben kam g3nata kusoto sototuro.

Copyright Jose Rodriguez

K3rni 20 awo aduga sam3nga mbeji larduwa Yarawaben. Bir mutkata glassye mbeji zauro martawa. Nyi tuma numyin k3monna kuru adugaima ngudo kwawa du abiyeyro cirum?

Copright falko1 Graffiti

Bula Cape Town lardu An3mga Afrika ben awala ajabba kamla su CALDER bor z3na tiyi garuben. Kuru adugaima tiyi fato ganabenyeyi kamme ratsu dabba’a kura kurjin !

Copyright William Kentridge, South Africa 2019

“K3nkadi tilo” done kamla su William Kentridge, done lardu An3mga Afrika 2019 ni kurzuna. K3ngadi tilo kultunama adu zaumaro madindi kuru adugaima tajirwanz3d3 zau maro k3nbo. Njiye kuruninmin ngamaro kam shima duye tasa k3nbube batau cinz3ben kurrono?

Copyright Cai Guo-Qiang

“G3rgam” Kamla su Cai Guo-Qiang, done lardu Australia 2013 lan kurz3. Dabba’a kamma sammaso nji ng3la k3nzabe murad3zana.

Copyright Polly Alakija

“Suro mb3ro” kam lardu Nigeria, Shima bido njiye kurz3 bula Ijebuyen 2019

Dabba fal karne njiye wakilz3 gultiya, dabba’a ndaso karn3min? Kuri adugaima jiriro shiya kurn3min? Niye dawar t3mawa kurtu aw borturo? Yalla!