KAMYE
Wusune-w3nz3ke

Ratn3m nyiye babba’a soduye k3lan awo k3da gullumin karg3mza soduwa nonuma ma.

Copyright Getty Images

K3monsod3 cinza k3ru, g3maroro nonuma wa?

Copyright Omar Bariffi

Ngodo njiye sod3 ji n z3 kuru?

Copyright Pinterest

Bunyi kura sod3 jinza kambo, dalild3 nodumawa?

Wusune-w3nz3ke nda yita g3tk3yaw.

MSOW_3_Cut_Outs_2 (1)

Nda tanye njiye tuman3min butuyin sandiya k3lan za sowa faizan.

Copyright Polly Alakija