KAMYE
Fat3ye k3lan!

K3mond3 shima alama done dare lardu Nigeria. Dalil d3 non3mawa?

Copyright Nigeria Police

K3mond3 shiya rumin nasamno kaduben, awwa tiyi gar kureyen. K3mond3 alama dunoye.

Copright Bamilleke Mask, Cameroon

Bamileke du shiye tiz3n alama k3monne mbeji lardu Cameroon nen.

Nigeria lan k3mon ngu mbeji, amma k3ma sandi kana suro lad3diyen sau sandiya tetinyen.

Copyright ROA

Aduma s3k3 ROA be sandiya ndason kurjin d3.

Nyiye non3ma wa k3mond3 nji tadir lita 200 kullum mo sayinno? Nyiye awo 100 yayin d3 shima sayin!
Baramasoyi shiya lorza k3ngadinz3d3wa goturo.

Fangolisod3 lortin sau done mana la faud3ben. Wai sandiye tiyin kur3n mbejin ben.

Copyright ROA
Copyright ROA

Sandi fangoliso d3 suro tajirwa ben k3sheru. ROA ye sandiya kurzuna lardu Gambiyan.

Copyright David Shepherd

Halla nda k3layi yik3kinyen kasheru.

Yalla!

FCI Five Cowries Online My Story of Water 'Download and Do' Icon

Gone tilo-tilo ro kamne fangoliduwa.

Gone tilo-tilo ro kamne k3mond3wa.

Copyright Polly Alakija