RANT3MDIMIN
Bunyi shawa!

sa’a tadir miliyan 500 koz3nalan bunyi shawa-shawa so mbeji. Amma darenz3 isa baro wallada sana 95% wurin za so ba!

Copyright Uwe Nassal

Sandid3 kuren mayawa. Sandilan k3r3nba kuru adugaima n3g3rtoyin kunten.

Copyright Project Manhattan

Amma sandi d3 zaumaro kambe nozana. Sandid3 kuro zaumaro k3wo sau done dinasod3 fafalt3yen.

Copyright GettyImages/Rost 9-D

Kuru adugaiam nasha doen sandiya kutud3ye k3ske.

Copyright Polly Alakija

Aduye sauyin jin3m k3la kurkorin de ye dat3d3 k3landen mbuz3na!