RANT3MDIMIN
Tajiwa kura ajabba

Kure dabba’a jiri kada mbeji dinan. K3lanzasowa faizan nasha kadan.
B3le-b3le ro faltud3 sandiro zaumaro ashirzakka.

Copyright https://listverse.com/
Copyright 2020 Allianz Australia Limited
Copyright Blend Space

bunyi sowa kuru adugaima kashingo sod3 tiyin fatta awo g3dero walzan.

nda awo kuryew ande k3landelan.

Nyiye zau maro ramin :

Kabod

Mosu

Ka’a

Dallale sandiya

1. Misalla ng3woye sod3lan faidat3ne sandi ye shawa dalle.

1 (1)

2. Sana-sana ro sandiya kamne.

2

3. Sandi kamga tama d3wa na fallo k3le.

IMG_3367 (1)
Copyright Polly Alakija

4. shima so, sumoso, ng3woreso, kuru adugaima kangadiso sandiro g3nane shawwaro waljin!

Nda shiro sula maila yike fanye?