SAMNO KASIDABE
Ganad3ma kura jin

Loktulan manana gana duma kura jin. Aduma s3k3 kambosoro Chuma Nwokolo ye mana ngu manajinba.

BATTINNA KARA

Lardu Faroe Islan nen

Buladiya done Muli ye

Kam falma suron ba

Adu Chuma Nwokolo roz3

Faroe Islan adu mashi lardu done Scotland nelan kara.

Copyright Windows 10 Spotlight Images 2020

Ca kam miliyon kada lardu done Faroe Islan nelan b3jima, ca aiye ku?

Nyiye rann3m kasida la ronimnna tanas mararo k3la awola faturo majinne?

K3re Ikoye adu can dabba’a njiye kada mbeji, kuru adugaima karam soye mbeji. Amma ku gar kuru-kuru wa kuru adugaima kasun kunten.

FATTUNA

K3re Ikoyen

Dalami njiyembeji

Amma dabba’a njiye falma ba

Adu Olumide shima guz3

K3ma nyima gaps3, andero hawar kan3mma kulle!

Copyright Shutterstock