YALLA DALLAT3
Kuraro bur t3na

Ng3rtudu shi kura, kuru mursheye. K3mond3 shiya mursheye. Kutukare du shiya k3wonz3 k3rsasa. Amma kuru kazilan kara.

Copyright ROA. Queensland Australia

“Kutukare kuru ng3rtuwa” adu ROA kurz3. Quwwnslan Australia.

Nyiye nonumawa k3mondone karebin z3 Ankarabe?

Nyiye nonumawa kutukare d3 timinz3 t3lalaro?

Nyiye nonumawa kutukare d3 kantallebero?

Copyright “Missing” by Louis Masai

“Ba’a” Ad3 Louis Masai.

Ande samma dabba’a rayena. Goni nasha awo kurt3be sod3 ye babba’a sod3wa sara.

Copyright Louis Masai
Copyright Louis Masai

YALLA!

FCI Five Cowries Online My Story of Water 'Download and Do' Icon

Copyright Polly Alakija