KWALJI A SAKKATTA
Ayiro?

Ayi sǝkǝ shawulbe gaduwa duzǝ sǝtǝluwin?

Nyiye muradǝnǝmin: 

Njiga.

Njitta gamdǝ au harzǝna

Shawul tasa tultǝbe

Allaramma Fefaga

1. Nji gana a tasanǝmro figǝne.

2.  Njiro njitta fufuskǝne. Jiliwiro kǝ;ladǝn kararo ruyi?.Dalil adǝben shuwuli kala njiben danadǝbe sǝkǝ waoso dǝ leza isainno waljin.

3. Ngulondonǝmma sǝro dasa njiya njittabegaro yikke.; De abi wajin yayi? Zanne njittadǝbe dalaminzǝ duwurdǝbe kadaunzǝdǝ. Dalami njittabe ganadǝ ngulondonǝmro kǝrtǝnawa?

4. Kuwa muskonǝm dǝga shawul njibero yikǝmiya kuru waltǝne njidǝro kalangne yikke.

5. Abi waltǝ wazǝ sa loktǝ muskonǝmma shawul nji bedǝro yikǝmadǝn?  Shawuldbe gadau njittabedǝga gǝrzǝ sǝtǝluwin! Shawuldǝdbe kaziyiya kǝla njiben danadǝga gǝrzǝ sǝtǝluwin abiro. Adǝ shima dalil do sambisoroSHAWULLAN musko tultǝbedǝwo!

Kimiyawu a Munduwu ngalau samma nafsa karewanzaso dǝga sasǝrzado kataf a gozain.Nyiye foto awo shawullo nazaruro dimadǝga kurnǝminwa?

Copyright Tolu Ami-Williams and Sifon Ediomoo-Abasi

Ngo musko a shawulla kadauwa tǝdǝnam, kǝle fotonǝmdǝ jilwiro turin?