FENTI DƎ'A GONE TULE
Bǝliwu Shawul Ye A Adaima Kuli

Saa duu kǝmbǝlǝm ro kam soye foto muskoye kurzen. Suro kuul yen nasha kada dinayen musko kurrata kada tuwandin.

Cueva de las Manos, Argentina.

Kwamison andeye ardi nyen alama muskoye kurrata so’a!

Copyright Polly Alakija

Fenti dǝ’a gone tule ! Alawu laa tandewu, shi doyi andero musko tulta bǝliwu shawul ngǝwu yen sǝkǝriyin ma adaima kuli dujin ma. Awaa mǝradǝtǝna ma :

1.  Launu jili yakkǝ do nji ye ma.

2. Kati rowo ye.

3. Allaram a soso cintaye a.