CIDA MINTI UWU YE
Suro Muskonǝm Ye

 Nyi kǝmbǝram ma la wofilama ? Rangnǝm muskonǝm ndison rowonǝm ye adaima kurnǝmin ye wa?

Nda musko nǝm shilan faidatǝmba dǝ’a jaramne.

1. Musko nǝm kurne.

2. Lai lai musko be kurne musko nǝm dǝ’a mbǝle.

3.  Alama musko nǝm be dǝ’a musko sawanǝm be’a kǝlle alama muskowa be kura tande!

4.  Kurne musko nǝm a. Dabbaa ndawu ye alama rang nǝm tuluwumin suro alama musko nǝm ye dǝn?

Copyright Polly Alakija