HAWARNƎMMA WURO GULLE
Andiye ra'ayena awo andiya ajjapsǝyinna kasudǝro sǝkinnaso.!

 Nyiye nonǝmawa kamla’a nandiro kasuwa KoronaAndi samma hawar Ronabe fantǝ rayena? Bairusbega tattǝma?

Copyright Africa CDC

Andiye Hawar fantǝ ra’ayena .Kǝrmadǝ loktǝnǝm andiro hawarnǝm kǝnjobe. Nyiye sambisoro hawar ruwata fandǝmbawo. Nyiye rangnǝm hawar dǝga kurnǝmin. Nyiye rangnǝm hawarnǝmma kurnǝminna futǝ kurnena mburobedǝ yeyiro?

Renewable Energy

Copyright Polly Alakija

Tattǝ:

1.  De taidazǝ kambai

2. Hawar samma dalaminza yakkǝ: Badiyaram, Daudau a Dareram a.

3. Hawar kaziyilan baditin kuru diwal sulhua a kalambodǝro matin

4.  Makarma dǝga nyiyeyiro de au kam la nonǝmaro walzǝ.

5. Nyiye kalma “Kǝmoduwbe dǝga wasilaro” faidat3ne.

6.  Goninǝmmaro walzǝ

FCI Five Cowries Online My Story of Water 'Download and Do' Icon

Sa’aye kuru de!  Ngo awo a ajjaba aiyiga tǝluye shilan faidatǝne.