MEET THE POET
Donna Ogunaike

Copyright Donna Ogunaike

DONNA dǝ la’ari ye kuru kaiya ma fikimaye ye. Shi ye kalma adaima kaiya lan faidatǝ jamaa banazǝ hawar nza gulzen. DONNA kaiyama dǝ kaiya zamanbe rap dǝye sǝdiin adaima kaiya ye yeWande njesnǝmi sa musko nǝm tullǝmin lan shawul yin faidatǝne sekon findi yeyi ro. Rang nǝm kaiya walau nyari sekon findi ye kǝla musko tultayen dimin wa? . Rang nǝm kaiya walau nyari sekon findi ye kǝla musko tultayen dimin wa? Ngo nyari do DONNA nyiro rowozǝna ma!

Copyright "Wash Day” Carlton Murrell Barbados

Kawusu nangkaro askǝra yi tawatci,

Cidi nangkaro askǝra yi tawatci,

 Adaima walta isen naftǝ nji yen.

Biskeyi suro nǝm biske nza yen,

Adaima kazumuyi tulyin woktǝ laan,

Yirta shawul be,

Adaima “WHOOSH” bǝliwu ye,

Ngulondo yi a dǝrijin ma,

Adaima futu adǝlan,

Wuye tulnyin adaima biske yin,

Kuli kosa batti adǝ duta nangkaro!

Copyright Anthony Habis “Soap Suds and Bugs” mural. Children in Abeokuta, Nigeria

 Sabiso ro,

Wuye cin yin,

Awaa riitǝ ye sǝnaanaa.

Gǝji-gǝji yin ye tuskayin ye,

Wu azalyin bawo,

Adaima ngulondo yi shawa ro yarayin.

Copyright UNICEF/UNI280305/Cote d'Ivoire

Yeyin adǝ dikin lan,

Adǝro wu kusotto gǝyi,

Wuye sha ganayaye arakkǝ ro dubdo lan dikin.

Kǝrma ro musko ndo kǝllo cinno,

Adaima kaiya yenowo shawul bǝliwu kǝljin lan,