KAI MA ZAKA IYA
Ka Zama Masassaki

Kafin masassaƙi ya yi wani babbar sassaƙa, galibi sukan fara da ƙanana da laka.
Ana kiran wannan da samfuri.

Copright Lewis Dylan

Samfurin damisa mai tafiya

Dylan Lewis 2012

Copright Guy Du Toit

Zomo Yana Zaune A Kan Katanga

Samfurin Guy Du Toit: samfurin zanen Zomo Cikin Annashuwa

Zanen dorinar ruwa mai suna William ta ƙasar Masar mai shekaru 4000 ita ta bayar da sha’awa ga masu zanen fasaha da dama.

Copyright www.metmuseum.org

“William”

Idan za ka sami laka a yankinku, kai ma za ka iya wannan! Ka fara da gwaji na wasu siffofi masu sauƙi. Kamar siffar ƙwallo da siffar ƙwai da kuma siffar kantu.