WAKAR SARARI
Wakan Hoto

Rubuta waka kamar zanen hoto ne da kalmomi.

Bari mu rubuta wasu wakoki game da hunnayamu da kuma game da ruwa.

FCI Five Cowries Online My Story of Water 'Download and Do' Icon

Zazzage  kuma  yi!

Fara tare da wasu siffofi. Me kuka gani a nan?

Waka na iya zama wannan mai sauki..

FCI Five Cowries Online My Story of Water 'Download and Do' Icon

Zazzage  kuma  yi !

Kwatanta shi!

FCI Five Cowries Online My Story of Water 'Download and Do' Icon

Zazzage  kuma  yi !

Kuna iya yin abu ya zama kamar mutum a cikin wokokinku.

FCI Five Cowries Online My Story of Water 'Download and Do' Icon

Zazzage  kuma  yi !

kwatanta shi!

FCI Five Cowries Online My Story of Water 'Download and Do' Icon

Zazzage  kuma  yi!

Kuna iya kwantanta abubuwa a cikin wakokinku da wani abu dabam.

FCI Five Cowries Online My Story of Water 'Download and Do' Icon

Zazzage  kuma  yi!

Copyright Polly Alakija

Kwatanta shi!

Yanzu Ku ma mawaki ne!