AWI NAD3N LEJIN ?

Copyright Polly Alakija

Nduli Maranta Koleji be sha Badore Model College lan notama, K3rwe Lagos, lard3 Nijeriabe kuru sandiye Mara njibe and “Bellyful” fentizana.

Gult3 nza d3ga fanuwawa “Nyiye abi buminro” ? Nyiye abi k3nzaro dajiyim. Nyiye Nalefa kuru dunowaro daworo nyiye kalambo ta’adir nji kaliwo lita fal kongoli uwuwa yeyi watakasro yayi kuru ad3ga koz3nayeyiro lokt beyed3n yaiyi.

Copyright David Littschwager , 2006

Tawad3ga njin3md3 kaliworo? Ad3 nji fomfombe nyii sha maikroskoflan ruyi.

Ndaran nji k3nzabe nyiye fand3min? Kaliworo turin amma waniye kadau kada njid3lan nyiye rumbama kuru nyiye nji ad3ga yamiya nya dondiz3yin. Nyiye tawatk3ne nji yamind3ga ganaz3 minti fal yeyiro kwadan3maro walz3 ad3be kuli kadaube nji lad3n dana d3ga jejin.

Copyright LEKSHMI PRIYA S 2017

K3ma nji ad3 nz3lifo a? Buni na’a3 t3dana d3ga k3r3minwa?

Nji asamma tuska’atad3 kwadat3be sha kaliworo s3din bawo nyiye ng3laro hangalla g3nane na nji fand3mind3ro. Nji na kadau fizainso batau ngulobe kurun futsainmaso ad3 samma asumma nankad3ro kasuwa suwudin.

Copyright Anon HQ

Nyiye dalil k3rmu whale yed3 rumawa?

Waniye njid3ro kadau fit3 tuskatiya Buniya s3rod3n dasanad3 dondizain dalil kadaud3ga k3mbubed3n. adam ganasoye robaso kadau gade gafs3na Njidero fizain s3ro sa’a 30 yen K3moduwuwanden roba kada burummandega k3moduwunde alan bunima koz3naro walz3na. k3le awi andisammaro waz3yin kambowondeso buni k3ntalan karayd3ro?

Copyright Charles J Sharp
Copyright Charles J Sharp
Copyright Charles J Sharp

Sero lard3 Nijeriabe Maiya buni k3ntaube gade-gade 10 daga. Ngudo zairo ad3be buni k3ntan gawet3, ad3 shim daliloro ci kuruwuwa k3mabe sandio kaino. If the k3le k3moduwuwad3 robaso samburiwod3be s3k3 awi sandibe sawand3 zawin? Dabba a Ngudoa dunyabega samma nos3nin dalil ledaso robaso zawunad3bero. Nyiro kollat ! falt3ga kudowa kuru andi samma liwolan.

Copyright Polly Alakija