ZOLI A SAKKATA A
Awi?

Ankara Scientist !

Andi samma ANKARA rayena. Andiye fasal nanat3be Hawar lokt3lan k3njobe d3ga ra’ayena.

Awi fasal aland3n rum?

Kadauwa lad3 samilan mbazain labe lufjin.

Nda manyewu nonyewu awo laiya nji ndeyesoro wa’ajind3 sa andiye malingondeso k3moduwundesoro ngubdola yirr3yiyaga.

Murad3n3min:

Kalwa robabedina

Nji

Karewa gadegade: k3ndau, katti, shingaw, ngalo, roba gas3na nz3ga.

1. Kalwan3mma nji tafk3ne.

2. Kalwawosoro awo gadegade fine. G3z3ngne!

3. Awi mbajin? Awi lufs3? Awi k3la njibed3ro rot3nad3?

4. Awo jazaro fand3mad3ga kurne.

5. Nyiye fasal walt3m nanat3be jazan3mbed3ga de.

6. Kurne fasal d3ga ngawod3n kurne.

7. S3rod3n fentine it in: Nyi kimiyama Ankarabe!