AWIYA AWIYASO FINE KURU KURNE
dane Ngudo kurnyewu

Ngo Ngudo a Afrikabe la’a.

Copyright 2020 Bidsquare Inc.

Ngudo Bagaye lard3 Guineayen kadio.

Copyright www.Amara.com

Beaded hoopoe lard3 South Africa.

Copyright African Art Gallery

Kullo Nana salamabe shiro Benin bronze gulzainma lard3 Nijeriyabe.

Nyiye ngudo a ajabba lard3ga Afrikaye ad3ga ruye sandi batau k3moduwuben kasharama ad3ga. Ngudo ayi samma balaulan kasheru dalild3 k3mbu nza a naft3ramza samma hallaro gaworo majinna kara.

Copyright DENIS-HUOT

Buni Kauwu

Copyright Hitesh Parmar

Flamingoes

Copyright wildfowl-photography

African Pygmy Goose

Nyiye Dabba a Ngudo a bataua wune. Awo a kada sandima zarmanz3ga sat3luwin. Waniye nyiye kuria kurn3miya kuru alama ng3wulbega daji zarma ngudobe s3t3luwin! Gangat3 k3ndod3 nya Goyiro s3din! Nyiye burosalklan gangane kurno zarma hayabe s3t3luwinna k3ndon.

Nyiye kurno dungodugotinna gangane.

Kuri gadegade a kurne kuru n3m kranasoro hangalla ye.

Kuwa nda ng3wulla zarma a ruyewu.

Nda fefeto a kurne.

Nyiye zarma kambailan faidat3ne Ngudo a kurne fasal gadelan.

K3rma d3ga ba last3ram fandena!

Copyright Polly Alakija