AWIYA AWIYASO FINE KURU KURNE
K3nashin K3nta

nyi Bunik3ntamaro wallamma awi k3nashinn3mmin k3ntaro man3min?

Dane kurno kuriyewa ganganyiye komfaslan kuru dan taru buniye kurnyewu.

Kaziyi awiyema ba komfas tamiga; nyiye fefalan dimin.

Ngangant3 shima nya Goinyiro s3din! Nyiye kuri a kofaslan kurne.

Diwal gana yirayi kuru taru bunibe tama!

Awi tarun3mmin wan3m?

Awi tarun3min ra’am?

Ad3 lokt3 kunkut3be!

K3nashin3md3n awi s3tanayeyiro rumin?

Copyright Polly Alakija

Kakked3 ad3gayiro turin!