DANE KALAGA DIYEWU
Twin Seven -Seven

Twins Seven Seven 1944-201, Ibadan lard3 Nijeriyaben ciluwo. Shi Fenti s3rana, kaya yeta a biske fart3ga.

Copyright Twin Seven Seven

“Karewina a Kunz3rra”

Nyiye kurun3min ndu na ad3lan kazadalaworo rumin?

Copyright Twin Seven Seven

“Bunima Allabe bara’a shiro dups3nama”

Awi nyiye tann3min Bunima ad3be ku buni k3nta mbejiga awi s3tayinno rumin?

Copyright Twin Seven Seven

“Lawu karewinabega luwalama dawiya Ndalimi a karuwa a Kadi jiwato a”

Ndu Kama’anz3ga z3rin?

Foto alan Twins Seven-Sevenbe Hawar ada’a Yorubabega cina. Fota anz3 kada Hawar kamma dabba kama’anza kasheruben. Nyiye k3lan3mlaro foto a Twins Seven-Seven bega fentine. Nyiye rangn3m kan3mma yiramin

SAYE NYI KURU 1 & 2 D3GA DE

FCI Five Cowries Online My Story of Water 'Download and Do' Icon

Copyright Polly Alakija