DAWARI K3LELEBE
Bottle Belly Puppets

Karama ad3 k3ndod3 fut3 k3sken t3din!

Copyright Polly Alakija

Awo a murad3n3mad3 shima kalwa robayega, mosuga gamma kuru Hawar gul3mind3ga! Nyiye aruwu faidat3minmad3 suro “Dawudi fasiwube s3mbulina” s3ro hawarn3mben.

1. Kalwan3m d3ga shi tolinnaro sawarne.

2. S3ro d3ro ka yikke.

3. Fentine au kurne Fuska tiyi kalwabed3n kuru gone sha luye. Hayyamaro nyiye kunduliya g3nane kuru zangne kuru nyiye ra’ama fentin3min. Nyiye tawatk3ne fenti Njiben faida at3mro.

Copyright Wasiu Quadri