G3NANARAM

Jindoo anya ngila/shawa

Copyright Robert Owen Lehman Collection, Courtesy Museum of Fine Arts, Boston

Fiévet. Benin bronze plaque.

Nijeriya circa 1750. Kullo ad3 shie fallo kara s3ro awo duwu Mairi lard3 Benin be zawezanad3n kara.

Copyright Maurice Fiévet

Maurice Fiévet 1915 – 1997 lard3 France ciz3 is3 lard3wa samma kar3nga d3ri kam k3la k3lzanwosoro fentiga s3din.

“Buniwu Niger Deltabe”

Copyright Joana Choumali

Joana Choumali Côte d’Ivoirelan kadiwo. Hoto kojin kuru shilan gawet3 hawar cin. Sa nyiye mund3 falla koz3nan faidat3mino waljiya shiro “mixed-media” gultin.

“T3mmaroman diwal lai daz3na ba”. 2019.

Copyright Victor Ekpuk

Victor Ekpuk lard3 Njgeriyabe kadio. Shi diwal mund3 Nsibidiye a Uli An3m G3dia lard3 Nijeriabe sa’a me koz3nabed3n gats3yin.

“Hawar bunima gadebe”.

Copyright Samantha Reinders

Lard3 Ghanaben sa kamla bajiya, k3ngaz3 awo k3lelebero walz3na na shit3ranz3ben kuru sanduwu shit3ranz3ro sadand3nad3 alamaram lokt3 roz3gan k3ngaz3 gats3yind3ga tilojin.

Ndaso s3ro cida kunkunobe ad3n ra’am? Nh k3rma lokt3n3m nyiye kunkunno s3oro bulio bayanjinma k3ndolan “Bellyfull”.