HAWARN3M WURO SHE
Hawar Shuwuwa

Awo a kada ci kalwaben diminma mbeji. Saft3ga badine!

Ci kalwabe ng3wuro mane samne. Fentiga faidat3ne au kusa k3ndau fentibega aruwu ci kalwabegan. Sa aruwu kada samn3miya nyiye fand3m bisken3min.

Nyiye murad3n3min:

  • Arawu ci kalwabe
  • Sawa a

Nyiye aruwa ci kalwaben fand3ma samma rune. K3lan3mro lokt3 kamng3ne!

Copyright Ijeoma Okoye
Copyright Polly Alakija

Biske jiliwi gade ci kalwaben dimin?