K3ALN3MMO WAJAWOSO AWOLA K3NDO MINTI UWUBE KAMTA
k3lan3mlaro awola k3ndo

K3landega kurnyewu. Wut3ram murad3nyena fut3 sand3na ro k3landega kururo. Kurno zarma nguwulbe ganganyewudo.

Kurne zarma k3lan3mbega kuraro.

Copyright Polly Alakija

Shimn3md3 retaro k3lan3md3 kurne, kuru k3nzan3mbe retaro lamkate shimman3mma dalamu fuskabe furt3 ci a dauwaben. Fand3mawa? Ngalwo! Kuwa nyiro hajiye.

k3lan3 bayant3d3 andiro ita noz3yin awo nyiye fan3mind3ga.

Copyright Njideka Akunyili

Njideka Akunyili ga ngaworo kolt3 “Yashado Wujirbe”.

Copyright Yinka Quinn

Yinka Quinn “Ku Maranta ba”