KOLLE NDA FENTIGA DIYEWU
Piet Grobler

Piet Grobler bayanma lard3 South Afrikabe. Shiye hawarra foto anz3n cin. Dabba lard3 Afrikabe sandima diwal kangurnobe nz3go.

Copyright Piet Grobler
Copyright Piet Grobler
Copyright Piet Grobler

Piet be fut3 dabbabe halzabega kurjin, kuru ad3gaima k3ngazaga fut3 kurunzabe aso. Nyiye guln3min dabba fotobe ad3be ayi tatcinno fut3 fuskanz3 kurulan fan3min. Waniye au ca Dabba ad3 manajinna awi guljinno t3ma’am?

SAYE KURU 1 La 2 AD3GA DE

FCI Five Cowries Online My Story of Water 'Download and Do' Icon

Copyright Polly Alakija

Makard3 fentit3nawa!

Ragn3m Hawar fato ad3lan rumad3ga andiro gulluminna?