KURNO MINT UWUBE SAMBISORO K3NDO
Tuskano Shawa dano

Kadau a diwala njiyeso malingosoro wayenamade ko a ng3lawo. Kar3ng3alan k3moduwuwande robaso ng3wuz3 Buniso a kojin daji awi buyen? Ngudo a Dabba samma nos3n3na sandiga fandiyen ledaso zos3wu sandiya loruzanad3 s3ronzan fandiyen. Dabba a kurakura njila dasnama sandiro “Whale” sain nguwu kadau ndau sand3na biya nazaruro fin3m rum.

Copyright Polly Alakija
Copyright SCOTTISH MARINE ANIMAL STRANDINGS SCHEME

Dabba shiro whale sain ad3 dimbibiz3n roba kilo 100kg mbeji.

nyiye fefa diyau murad3n3ma, sandi samma k3la kalkalama.

Diwalla kurne dau sandi sammabed3n.

Alama sentimita indibega diyaubge g3nane 2 cm and 4 cm dalam dasoson kawu layi kura dawubed3ro sad3naro.

Halla diyau a kurne. Ndaso nzawosoro kalangi ye kurno luworam lad3n.

Awi s3ronzan daga? Suronza d3ga diwalla g3nan3mi alama kurnobe daulanno.

Copyright Polly Alakija

Foton3m d3ga karne dawud3n t3luye.

Halla n3m d3ga na fallo k3lne foto makarbe bulinna t3luye!