NYIYE KURT3MA
NnennaOkore na’ane

Copyright L. Brian Stauffer

Ngo Nnenna.

NnennaOkore ad3 ngawar lard3 Najeriyabega Australiabe. Nnene awo botaunz3n s3wand3nan k3ndo cidanz3bega s3din. Shi Nnenna Okore d3 awo a k3ndo k3maben faidatin botauz3n danama alamanna k3skaso, kajim gamduso kalu k3skabeso gats3yin.

Awiso cidanz3 kunkunobe ad3be nandiro tats3yin?

Copyright Nnenna Okore
Copyright Ann Robinson

“tando au K3rt3ga kuru Gangat3 Gadewa”

Nnene sambisoro awo shilan faidat3 amma ajabt3be matan kara. Je dinaso, atamfa dinaso, kwala robayeso, kaso kalu k3skabe gamduso.

Copyright Nnenna Okore
Copyright Africavernaculararchitecture

“Fence(Garu)”

Karewa dinaso a walt3 awo kart3ro s3din diwal kunkunobe nz3n. Nnenabe kaime kurjin, fentiyes3din, kuru jesoye satt3 awo kart3 shawa bulin sarro s3din.

Copyright Heng Sinith
Copyright Nnenna Okore

“Aki N’ukwa”

Ayiso nyin kar3ng3nlan daga nyiye sandiya gatt3m fallo diminma? Nyiye kadan3mma namushen3m gatt3minna?