NYIYE NA’ANE HAKKU MATAMA
AmariyannaCopeny

Copyright LuLu Brezzell

Amariyanna ad3 sa’anz3 8 rewi nji bulanzabe liwobega badiwono.

NYI HAKKU MATAMARO WALNE!

Nyiro kollata fut3 dim falt3 kudobed3! Nyi tawatk3ne jama bulandobe budusoga Baramso k3moduwusoro malingosoro wande fizanyiro kadaud3be nji d3ga bannajin daji kuru kasuwa nandiro duwajiyin. 

Amariyanna Copeny sa’a 2007 lan katambo.  Shi bula Flint lard3 USA kadio. Nji bula Amariyanna soyed3 samma kadauwa. Shiye kura lard3be Obamaro watiya ruwojiwo shiro longorot3 kaziyi zad3ro sulhua maz3ro, kuru shiye s3d3na!

Copyright PURPOSE/FOOTAGE FILMS
Copyright Jake May

Kut3ramlan ruyin.

Ndu rumin?

Nyiye hakku matamawa?

Awi bulandolan faln3miya ra’am?

Awi fal dim amsobe nya k3rzain? G3maje k3mube sha teeshirtlan not3nad3ga kukun3mi, ra zawa, kura Lard3berowa watiya ruwumin? Ra indiso dimin!

Copyright LuLu Brezzell

SAYE KURU PDF RO DE

FCI Five Cowries Online My Story of Water 'Download and Do' Icon
Copyright Polly Alakija

Awi kawulin3mwo? Kambaiyine!