NYIYE RANGN3M DIMIN
Awo Dinalan Fulawa ngalauro Waljin

Ruyi fulawa shawa Kam Czechoslovakiabe Veronica Richerterováye s3dand3na ad3ga. Nyiye rumawa awo fulawa d3ga s3dand3nad3?

Copyright Veronica Richerterová.
Copyright Veronica Richerterová.
Copyright Veronica Richerterová.

Nyiye ad3ga dimin!

Awo a murad3n3mad3:

Kalwa robabe

Garasan

Mowosu

Nyiye Kalwa d3ga Fentine kawu badin3minro amma nyiye tawatk3ne fenti njibe faidat3mro walz3.

Sart3wa:

1. Kalwan3m ngalau d3ga kamne.

2. Kamne d3mbur kalwabeld3n gon3miya k3lad3ro sad3naro zarma g3nanaram fulawabe d3ga tandoro. Adga nyiye kuruwuro dimin, koriro dimin, sarsarro dimin kuru g3d3d3fbero dimin. Nyiye fut3 ramaro robad3ga sasawarn3min.

3. Sandiya na fallo k3lne kuru sandiya lask3ne. K3ske! Nyiye walt3m lambo au kalu a g3namin.

Copyright Polly Alakija
Copyright Richard Adefusi