NYIYE RANGN3M DIMIN
Karuwu k3jibe k3nta

Nyiye Bunik3ntamama awi tamiya ra’am? Misallo awi yeyiro furt3 njibed3n turin. Awi rum? Buni, roba dina ra Buni kam(Mammy Watas)? Dayi daji kele njibe zamane tande awi tann3mi furt3 njibed3n.

Nyiye murad3n3min:

  • Sand3wu Kwali dinabe
  • Fefa
  • Gam
  • Mowosu

Sand3wu ad3abe s3ronz3d3ga dinalan zawet3. S3ro d3ga nyiye fentin3min.

1. Nyiye zarma awola furt3 njiben ruma tann3minna kurne. Waniye nyiye Bairo kura au gana au fesil lan kurno k3ndod3 shima n3mgoniwo! Bairo kura d3ga faidat3ne nasha kalangi t3luwoben kuru fensillan faidat3ne kamil bayan bed3ga t3luwoben.

2. zarman3m Kamne t3luwuye kuru allo kart3beye ngawo ndasoyeson zarma tande.

3. Nyiye g3lne awo tand3mad3ga “Tayi” suro kelen3mbed3n.

Copyright Polly Alakija