NYIYE RANGN3M DIMIN
Pretty Fish

Buni shawa ad3 kunkunt3wu au karama k3ndowu lard3 Benin Republic be sad3. Sandibe awo a dinalan faidata cedo.

Nyiye rangn3m dimin!

Awo nyiye murad3n3ma samma:

  • Buwu robabe
  • Fefa dina
  • Kart3 Dina
  • Mowosu
  • Gaam

1. Buwu robabe d3ga kakamne kuru walt3ne na fallo k3lne.

2. Nyiye fefa duwurla murad3n3ma zarma bunin3mbe d3ga t3luworo.

3. Nyiye fefa duwur d3ga reta-retaro rone.

4. Nyiye reta ron3mad3n zarma buni bed3ga kurne.

5. Kamne!

6. Kolle bunin3m shawa duwur d3ga ruyi!

7. Kart3d3ga de zarma bunin3m bed3 fefa lad3n fut3sand3naro s3luwu.

8. Kuwa shimma la’a kurne!

Copyright Polly Alakija

9. Gamlan bunin3m shawa dima d3ga k3lne.

Fut3 nyiro bunin3m shawa ad3ga t3rin?