WURO HAWARN3M SHE
Sha Rone Kuru Sha Kolle

Ngawo kakadin3mbed3 sami wujinno rone sursurin s3ta sursuriro sad3naro. Kuru walt3ne kolle.

Nyiye X garsasaln3md3ga kakadin3md3ro lamg3ne.

Sursuri wosolan gon3miya dawuro yade g3nane.

Fato karen3md3 ganaro waljin.

Fato karen3md3ga sawarne daz3naro.

Sursuriwoson gon3miya yade dawu fato karebed3ro yade g3nane.

Fato karen3md3 ganaro waljin.

Rone kuru kolle nyiye fato karen3md3be retalan dalami indison.

Fato karen3md3 daz3naro sawrne.

Ngulodon3md3ga ganalaro frt3d3ro yik3miya syrsuri luworam bed3ga zune dawuro lez3.

Fut3 biskebe:

1. Hawar k3njon kuru ngulondon3min sawan3mma kor3min foto fal karz3 s3ro haward3ben bamaga. Kalama au aruwu kaimed3bega bayanna badiyaramma dareram haward3ben aruwu dasowosoga Hawar k3njomad3ro guluno. Ad3 shima badiyaram haward3bewo.

2. Sawan3mma kore lamba indi s3ro lamba surin yed3n karz3 koz3ro. Lamba indid3ga na fallo k3lne. Shima badaiyaramma zakt3ram Hawar tind3bewo. S3ro Hawar n3mbero lamba yikod3 mbu.

3. Sawan3mbe lamba gade kart3d3 mbu.

4. Ci Hawar gul3mad3bega furt3 lamba ad3ben kane kuru foto d3ga wune. Foto ruma ad3 shima dareram haward3be suwud3.

MAKART3NE!!

SAYE KURU PDF RO DE

FCI Five Cowries Online My Story of Water 'Download and Do' Icon
Copyright Polly Alakija

Nyiye ran3m hawarn3m na’ad3n yimad3ga fritin dimin au nyiye k3lan3mbe kukunn3min!