LETƎNYI NJIBE

Nyiye awo fanǝmin dǝga kurnvminna?

Sa ndulinǝmbe nji taftǝro leza walta isaiya sandiya kore awi soruro, Kala zǝliwi sadin, ayi fanza ayiyi leza kur satambu.

Liwuramma sadǝ kǝla njiro leǝnza sambisoyen, au liwramde dǝga sasa na’adǝn:

Copyright Polly Alakija