HAWAR SISUMABE:SA'A ANDE NJIBE

Atǝmfa dina samne, tǝmǝr,yiptǝwu, gana.
Sisuma samma gǝlle hawarnǝmma gultǝro. Nyiye tamtatǝne sisuma bulinlan nǝmgaden

Sa’a ande njibe

kǝntawuwoson,hawar sisuma njibe
kundǝro ndawuro kǝntau adǝn cǝwanduwu?
kǝmoduwundo sǝmbulinawa?

Nduso sǝoro fatobeladǝn sǝkwayinzǝ gade-gadesadǝ kuru sandi samma kǝllo duto fando a shawaro zayeno.

Copyright Polly Alakija