KA ZANA WANNAN SURAR

Ka yanka tare da ƙirƙirar wannan siffa ta lissafi.Kuma ka ƙawata cikin wannan zane !

DUNƘULE

KUSURWA UKU

KUSURWA HUXU

KUSURWA BIYAR