KARTƎ ARAUBE

Fatori samma karewa tamtam darasǝ kǝndobe sawandǝ sadin.

Arau tiyi atǝmfaben kamne tuluye gamlan alloro latkǝne au nallǝne. Nallǝne awo atǝmfadǝm nzonǝm tǝluwuma dǝga dareram allobedǝro gǝnane kǝramadǝbe na araudǝ nganzazǝna dǝag nozǝ.

Aru gana kura de.

Fura ganabe asujin aruwuwadǝga ngulondozǝmen.

Copyright Polly Alakija