MANA MANA KANO

Wushe Fatima ! Wushe Fatima! 

Fatima Alliance Francaise kǝrwe Kanobedǝn cidacin.

Copyright Polly Alakija

Fatima  tǝlam Afunobe manajin. Tǝlam Afunobedǝ ngawaruwa lardǝga Afrikabe kambo nzaso shilan manazain. Ta’adir Jama’a miliyan 150 yeyi shilan manazaindǝ. Surodǝn talamma gade-gade dalaamuwosalan mbeji manazainma alamanna Ghana a Chad a Cameroon aso.

Kano dǝ shima burni kura kǝnindimiwo lardǝ Najeriyabedǝn. Burnii dina kuru shima daudi kasuwa lamkate lardǝga Saharabero loktǝkadaro danamawo. karno kǝn mewun lokko indinlan 12 Kano furtǝ kǝrmai Sultanbero wallono. karno mewun lokko la’arrinlan 19 Kano furtǝ mairi Sokoto Aliwabero wallono. burnidǝga garulan dǝriata kǝllata.Dalami karulabedǝ kwamiyayi turrinna kara.

Copyright Creative Common

Burni dina alan bulaga mundǝlbe dina mundebe rumin.

Copyright Creative Common

 Sawosalan Mai Kanobe kǝlele Furlan garlaftǝbe dawarzǝ gatsǝyin Ngǝmuri layabe a Ashambegason.

Copyright Don Camillo