Mana Mana

LAGOS : EKKO

Wushe  Timilayo! Ekaro Timilayo!

Timilayo Alliance Francaise Lagos ben cidacin.

Copyright Polly Alakija

Timilayo talam Yarubabe manacin. Talam Yaruba bedǝ Ta’adir Am Miliya 55 yeyi lardǝ Nijeriyabega Dunyaladǝn Manazain .Lagos dǝ batau tekuben danadǝbe sǝkkǝ sǝro sabe samma kawudowa!  Lagos dǝshima Afrikalan tasha mara’a njibe hayahaya ngǝwuwawo.Yarawaso dǝ nadvn karnu mewun lokko uwunna kozǝnaro dasana (15th Century) ,Fato jamabero wallono kuru talamma gade-gade lardǝ Najeriyabe sammaro. Afrika Anǝmgabelan isana kara dina lardǝ Brazilbega Anǝmga Indiaben isanabero.

Am miliyan 21 Lagoslan dasa’a. Sudo “Lago” dǝ “Kǝmoduwu” lardǝ Portugueseben. Fatkema’a lardǝ Portuguesebedǝ mburo salaklan Lagos dǝro sa’a 1470 lan kashu. Lagos tasha kasuwu karabe kuraro kara’a. Lagos furtǝ kǝrmai Burtaniabero wallono sa’a 1862.Burni kura Najeriyabero wallono adǝgai ngawo kǝrmai kǝlabe sa’a 1960 tǝwandǝnasolan...Sa’a 1991 dawudi Gomnatibe dǝga goza Abujaro tado amma adǝson yayi dawudinzǝ lamarra Kasuwube Lardǝ Nijeriyabe dǝga sǝliwuna.

Copyright Buzzfeed Nigeria

 Jama’a dunybesodǝ lezana biske Fela Anikulapo be Kǝrwe Lagosben gatsǝyin dǝga kururo.

Copyright Lemi Ghariokwu

Ngo kǝrwe Lagosbe tambalinzǝ.

Copyright Lagos State Government

Tambalidǝ shima hawar nzǝga cin

Karamiski zawa bulladǝ shima kalaga kaduwube kǝrwe Lagosbega wakiljin.

Copyright The Lagos Tempo News

Nyimla fal Lagos fato Buni a Njitta a kulo kokobegaro waljin. Nji a wuliga kasuwuro faidatain.