NDU KAMBO NJI FANDOBEGA TAFJIN?

Nyiye tangarrataro futǝ kǝndaram fannǝmbega de pepar delan.

Namgamma kwale wakilla fatobe sammaro na wajawoson awo njiro fadatǝna dǝga ruwutǝbega.

Daji dareram mawuben sandiya na fallo kǝlne !

Copyright Polly Alakija